Úvod

Kulturní krajiny ve støední Evropì mají vysokou hodnotu, proto¾e jsou dokladem našeho pøírodního a kulturního dìdictví a souèástí naší spoleèné historie. Jsou dùle¾itou základní podmínkou pro duševní pohodu lidí, pro kvalitu ¾ivota a regionální identitu jak obyvatel, tak návštìvníkù. Ekonomický a turistický potenciál krajiny je zdrojem trvale udr¾itelného regionálního rozvoje.

Pøesto je krajina ohro¾ena nedostateèným povìdomím, snahou o intenzivní rozvoj a rychlými zmìnami. Kromì toho øada zemìdìlských oblastí trpí sni¾ováním poètu obyvatel, v dùsledku negativních demografických trendù – odchodu mladých lidí z regionù. Další problémy vznikají v dùsledku dílèích øešení problémù krajiny a ze špatné koordinace rùzných oblastí zájmù (pøedevším zemìdìlství, ochrany pøírody a ekonomie).

Od roku 2000 se pokoušela Evropská úmluva o krajinì rozvinout a koordinovat efektivní opatøení na ochranu krajiny. Bohu¾el však a¾ do souèasnosti byla její úèinnost ve støední Evropì omezená. Toté¾ se týká i Územní agendy EU pøijaté v roce 2006.

Regionální pøístup spojující ekonomický rozvoj s ochranou krajiny, tj. zapojení lokálních úèastníkù a investorù z rùzných odvìtví, je ve støední Evropì velmi neobvyklý. Program VITAL LANDSCAPES vznikl z touhy pøekonat tyto nedostatky.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg