KRAJOBRAZY WITALNE

Projekt ten przyczynia siê do zachowania jako¶ci, ró¿norodno¶ci i piêkna krajobrazów kulturowych Europy ¦rodkowej. W zwi±zku z tym sprawdzamy innowacyjne techniki uczestnictwa i wizualizacji, w celu wprowadzenia miêdzysektorowych strategii rozwoju dla wybranych regionów.

Projekt wykonywany jest przez o¶miu miêdzynarodowych partnerów, którymi s± zarówno naukowcy jak i praktycy. >> Dzia³aj±c od kwietnia 2010 do marca 2013 projekt KRAJOBRAZY WITALNE jest wdra¿any w ramach Programu Europa ¦rodkowa, wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalneg.

Wszyscy jeste¶my czê¶ci± naszych krajobrazów i ich rozwoju – Rewitalizuj swój krajobraz!

 

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg