Sítì a dokumenty k ochranì krajiny

 • CIVILSCAPE
  CIVILSCAPE je mezinárodní asociace obèanských sdru¾ení, která se zamìøují na ochranu, øízení a plánování krajiny podle Evropské úmluvy o krajinì.

 • RECEP-ENELC
  RECEP-ENELC je mezinárodní asociace místních a regionálních úøadù, která podporuje implementaci Evropské úmluvy o krajinì v rámci celé Evropy.

 • UNISCAPE
  UNISCAPE je sí» univerzit speciálnì vìnovaná implementaci Evropské úmluvy o krajinì.

 • LANDSCAPE CHARACTER NETWORK
  "Sí» krajinného rázu" je neformální sí» zamìøená jak na hodnocení krajinného rázu, tak na Evropskou úmluvu o krajinì.

 • ECOVAST
  Evropská rada pro vesnice a malá mìsta byla zalo¾ena v roce 1984 za úèelem zlepšení stavu venkovských komunit a ochrany kulturního dìdictví venkova v rámci celé Evropy.

 • EUROPA NOSTRA
  EUROPA NOSTRA je sí», která èítá více ne¾ 400 èlenských a pøidru¾ených organizací z celé Evropy, zamìøená na ochranu mìst, venkova a historických, architektonických a archeologických památek.

 • EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION (ELC)
  "Evropská úmluva o krajinì" (ELC) - pøijata v roce 2000 Evropskou radou (plné znìní).

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg