Instituce zabývající se výzkumem krajiny

  • HELMHOLTZ RESEARCH CENTRE, LEIPZIG (DE)
    "Helmholtzovo výzkumné centrum, Lipsko" - vyvíjí modelové nástroje se zvláštním zamìøením na vizualizaci komplexních environmentálních údajù a procesù a správu databáze.

  • LEIBNITZ INSTITUTE OF ECOLOGICAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, DRESDEN (DE)
    "Leibnitzùv institut ekologického a regionálního rozvoje, Drá¾ïany" - zkoumá zmìny ve mìstech a regionech se zvláštním zamìøením na nezastavìné plochy a slu¾by v oblasti ekosystémù a rovnì¾ strategie a nástroje, které tyto zmìny ovlivòují.

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg