Projekty a internetové portály

 • TransEcoNet (støedoevropský program)
  Cílem je spravovat nadnárodní ekologické sítì ve støední Evropì. Obzvláštì se zamìøuje na nechránìné krajiny (volné prostory) mezi chránìnými zónami.

 • GreenNet (støedoevropský program)
  Podporuje a posiluje zásady, strategie a metody zabezpeèení vzájemnì propojené ekologické sítì – se zvláštním zamìøením na hodnotná území v zeleném pásu støední Evropy, která jsou zákony buï zcela nechránìná nebo chránìná jen nevalnì.

 • SALVERE (støedoevropský program)
  Propaguje zemìdìlskou pùdu s vysokou pøírodní hodnotou a její biologickou rozmanitost jako cenný zdroj, umo¾òující podporu obnovitelného zemìdìlského rozvoje ve støední Evropì.

 • LISTEN TO THE VOICES OF VILLAGES (støedoevropský program)
  "Naslouchejte hlasùm vesnic" je program zamìøený na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity okrajových venkovských oblastí, které skýtají dosud nevyu¾itý turistický potenciál.

 • NATREG (program v jihovýchodní Evropì)
  Zabývá se potenciálem nechránìných oblastí, co¾ je dùle¾itý nástroj pro zachování biologické rozmanitosti a pro socio-ekonomický rozvoj.

 • CULTURAL LANDSCAPE (program INTERREG IIIB)
  "Kulturní krajina" - program byl realizován jedenácti partnery v letech 2006 – 2008 na podporu obnovitelného rozvoje historických kulturních krajin ve støední a východní Evropì.

 • VISULANDS (program šestého rámce)
  Program byl realizován v letech 2003 – 2006 ETH Švýcarským federálním technologickým institutem v Curychu, vyvíjel vizualizaèní nástroje zamìøené na podporu úèasti veøejnosti na øízení zmìn v krajinì.

 • PLUREL (program šestého rámce)
  Program vedený Univerzitou v Kodani (Dánsko), vyvíjí nové plánovací a prediktivní nástroje, které jsou nezbytné pro rozvoj vztahù v oblasti obnovitelného vyu¾ití zemìdìlské a mìstské pùdy.

 • VK-LAND-LAB
  Projekt vedený Univerzitou v Roztokách (Nìmecko) za úèelem vybudování virtuální laboratoøe kulturních krajin. VK-Land-Lab vyu¾ívá moderní prostøedky jako je napøíklad internetový geografický informaèní systém (GIS) a integruje rùzné testované komponenty databázových infrastruktur, jako jsou napøíklad Wikipedie, blogy, øízení projektu, virtuální organizace, oznaèování dat atd.

 • VIRTUAL LANDSCAPE THEATRE
  "Divadlo virtuální krajiny" vyvinuté Macaulay Institutem výzkumu vyu¾ití pùdy v Aberdeenu (Spojené království), je mobilní projekèní zaøízení, kde se lidé mohou „vnoøit“ do poèítaèových modelù prostøedí a prozkoumat, jak vypadala krajina v minulosti, jak vypadá dnes a jaká bude v budoucnosti.

 • KLEKS - Wikipedie kulturní krajiny
  První geografický informaèní systém v Nìmecku, který digitálnì zakresluje do mapy prvky historické kulturní krajiny na základì holistické metodiky. Od roku 1999 bylo zapsáno více ne¾ ètvrt milionu záznamù ze spolkových zemí Meklenbursko-Pøední Pomoøansko, Brandenbursko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko.

 • THURINGIAN CULTURAL LANDSCAPE PORTAL
  "Portál Durynské kulturní krajiny" byl vyvinut a je provozován Erfurtskou univerzitou aplikovaných vìd. Poskytuje interaktivní mapy, na nich¾ je mo¾né vyhledávat a zobrazovat (historické) elementy kulturní krajiny.

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg