Cíle projektu

Cílem projektu VITAL LANDSCAPES je pøispìt k zachování kvality, rozmanitosti a krásy kulturních krajin, jako potenciálu jejich budoucího rozvoje a pøedstavit regionální strategie, vycházející z rozmanitých sektorù, a nové technologie vizualizace zmìn krajiny. Za úèelem splnìní tohoto cíle poskytne projekt místním aktérùm a zainteresovaným subjektùm z regionu znalosti a motivaci, které jsou potøebné k podpoøe obnovitelného rozvoje kulturních krajin, formou vytvoøení regionální sítì, nastartování podnìtného dialogu a realizace pilotní akce.

Ka¾dý z partnerù projektu podpoøí navázání dialogu mezi èiniteli anga¾ujícími se na údr¾bì krajiny, jako jsou farmáøi, investoøi, ekologové a v neposlední øadì i veøejnost s cílem zlepšit informovanost o hodnotì ¾ivých kulturních krajin. Zámìrem je hledat spoleènì prostøednictvím dialogu na regionální úrovni zpùsoby, jak zachovat a utváøet cenné aspekty krajiny.

Dùle¾itou souèástí filozofie projektu VITAL LANDSCAPES je intenzivní výmìna zkušeností mezi partnery projektu na regionální i evropské úrovni.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg