Tirá¾

Große Diesdorfer Str. 56/57
D-39110 Magdeburg

Tel: +49 (0) 391 7361-6
Fax: +49 (0) 391 7361-777
Mail: info@lgsa.de
Web: www.lgsa.de

Rejstøíkový soud: Stendal
Registraèní èíslo: HRB Nr. 104364
IÈ: DE 139308166

Výkonný øeditel: Dr. Willy Boß
(Zodpovìdný podle § 6 (1) TDG)

Pøedseda dozorèí rady: Dr. Hermann Onko Aeikens
(Ministr zemìdìlství a ¾ivotního prostøedí spolkové zemì Sasko-Anhaltsko)

Technická podpora: Norbert Zimmermann; mail: info@lgsa.de

Home page - obrázky

Jörn Freyer: Pøekraèování hranic
Monika Kytlicova: Dìti objevují svou vlast
Ines Pozimski: Pohled na Saale z Wettinu
Tom Werner: Brainstorming
Jozsef Ilacsa: Pastva v oblasti Taska
Jan Lacika: Stefanova kaplièka v poli
Luka Vidic: Krajina jako høištì
Bartosz Mitka: Snímek

Prohlášení o odmítnutí záruky:

1. Servis a obsah informací

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt (LGSA) peèlivì shromá¾dila informace nabídnuté na tìchto webových stránkách. Tyto informace jsou bez záruky. Co se týèe následkù vyu¾ití tìchto informací,  LGSA nezaruèuje správnost, aktuálnost a úplnost informací.

Prosíme o kontrolu informací pøed jejich dalším pou¾itím. Na po¾ádání obdr¾íte závazné pokyny.

2. Zmìna obsahu

LGSA  si vyhazuje právo pøidat, zmìnit nebo pøípadnì zkrátit informace uvedené na tìchto stránkách. V ka¾dém pøípadì se dají uplatnit pouze platné podmínky pou¾ívání. Pokud pøestanou platit nìkteré podmínky vyu¾ívání, ostatní si zachovávají platnost.

3. Odkazy na webové stránky tøetích stran

Tyto webové stránky obsahují odkazy na stránky tøetích osob. LGSA nezodpovídá za obsah webových stránek tìchto tøetích stran.

4. Copyright

Pøi pou¾ívání tìchto webových stránek musíte vìnovat pozornost  copyrightu, právùm na základì jména a znaèky a další ochranì práv tøetích stran. LGSA neudìluje skrze tyto webové stránky ¾ádné oprávnìní ani další práva. Jakékoliv nezákonné pou¾ití slu¾by má být opominuto.  Není dovoleno kopírovat nebo integrovat grafiku, fotografie vcelku nebo po èástech do dalších elektronických nebo tištìných publikací, a» u¾ pro soukromé, nebo komerèní vyu¾ití.

5. Odpovìdnost

LGSA zodpovídá za škody v dùsledku neúplných nebo špatných informací pouze v pøípadì, ¾e by šlo o zámìr nebo hrubou nedbalost.

6. Ochrana dat / bezpeènost dat

Pokud vlo¾íte vaše osobní údaje jako je jméno nebo e-mail na tyto webové stránky, upozoròujeme, ¾e tyto údaje nejsou pøi pøedávání kódovány.  LGSA nezaruèuje ochranu osobních údajù. Souhlasíte tím s ulo¾ením vašich dat podle nìmeckého zákona na ochranu údajù (BDSG).

Také pokud posíláte soukromý e-mail do LGSA, musíte podniknout vlastní akce na ochranu dat.

7. Výbìr platného zákona

Co se týèe u¾ívání tìchto webových stránek a informací, platí nìmecké zákony.

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg