BADANIA

INSTYTUCJE BADAJ¡CE KRAJOBRAZY

 

HELMHOLTZ RESEARCH CENTRE, LEIPZIG  (CENTRUM BADAWCZE HELMHOLTZ, LIPSK, NIEMCY)

Opracowuje narzêdzia do modelowania, szczególnie skupiaj±c siê na wizualizacji z³o¿onych danych i procesów ¶rodowiskowych oraz zarz±dzaniu bazami danych.

 

LEIBNITZ INSTITUTE OF ECOLOGICAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, DRESDEN (INSTYTUT ROZWOJU ¦RODOWISKOWEGO I REGIONALNEGO IMIENIA LEIBNITZA W DRE¬NIE, NIEMCY)

Bada zmiany w miastach i regionach, skupiaj±c siê na otwartych przestrzeniach i s³u¿bie ekosystemom, jak równie¿ na strategiach i narzêdziach do wp³ywania na te zmiany.

 

 
29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg