SIECI

CIVILSCAPE

Jest miêdzynarodowym stowarzyszeniem cywilnych organizacji, które po¶wiêcaj± swoj± pracê ochronie krajobrazów, zarz±dzaniu nimi i planowaniu ich zgodnie z „Europejsk± Konwencj± Krajobrazow±”

 

RECEP-ENELC

Jest miêdzynarodowym stowarzyszeniem regionalnych w³adz promuj±cych wprowadzanie szeroko pojêtej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

 

UNISCAPE

Jest sieci± uniwersytetów zajmuj±cych siê wprowadzaniem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

 

LANDSCAPE CHARACTER NETWORK

Jest nieformaln± sieci± skupiaj±c± siê na dwóch zagadnieniach: Ocenie Charakteru Krajobrazu (Landscape Character Assessment –LCA) i Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

 

ECOVAST

Europejska Rada Wsi i Ma³ych Miast zosta³a utworzona w 1984 r., aby dbaæ o dobrobyt wiejskich spo³eczno¶ci i broniæ dziedzictwa wiejskiego w Europie.

 

EUROPA NOSTRA

Jest sieci± ponad 400 cz³onków i ³±czy organizacje z ca³ej Europy, aby broniæ interesów miast i wsi, a tak¿e terenów historycznych i archeologicznych.

 

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA (EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION – ELC)

Uchwalona w 2000 r. przez Radê Europejsk± (pe³ny tekst).

 
28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg