Projekty i portale internetowe

TransEcoNet (Program dla Europy ¦rodkowej)

Zarz±dza przej¶ciowymi sieciami ekologicznymi w Europie ¦rodkowej. W szczególno¶ci skupia siê na niechronionych krajobrazach (przerwach) miêdzy chronionymi obszarami.

 

GreenNet (Program dla Europy ¦rodkowej)

Wspiera i umacnia polityki, strategie i metody zabezpieczania wzajemnych powi±zañ sieci ekologicznych, skupiaj±c siê szczególnie na s³abo chronionych b±d¼ w ogóle niechronionych warto¶ciowych ekologicznie obszarach ¦rodkowoeuropejskiego Pasa Zieleni.

 

SALVERE (Program dla Europy ¦rodkowej)

Promuje walory naturalne gruntów rolnych i ich zró¿nicowanie biologiczne, jako warto¶ciowy zasób wspomagaj±cy zrównowa¿ony rozwój wsi w Europie ¦rodkowej.

 

LISTEN TO THE CHOICES OF VILLAGES (Program dla Europy ¦rodkowej)

Skupia siê na rosn±cej konkurencyjno¶ci I atrakcyjno¶ci marginalnych obszarów wiejskich posiadaj±cych niewykorzystany potencja³ turystyczny.

 

NATREG (Program dla Europy Po³udniowo-Wschodniej)

Podkre¶la potencja³y obszarów chronionych, jako wa¿nego narzêdzia s³u¿±cego ochronie zró¿nicowania biologicznego jak równie¿ spo³ecznemu i gospodarczemu rozwojowi.

 

CULTURAL LANDSCAPE (PROGRAM KRAJOBRAZ KULTUROWY) (Program INTERREG IIIB)

Zosta³ przedsiêwziêty w latach 2006-2008 przez 11 partnerów, w celu przyspieszenia zrównowa¿onego rozwoju historycznych krajobrazów kulturowych w Europie ¦rodkowej i Wschodniej.

 

VISULANDS (6. Program Ramowy)

Prowadzony w latach 2003-2006 przez Szwajcarski Instytut Technologiczny w Zurichu ETH. Projekt ten opracowa³ narzêdzia wizualizacyjne s³u¿±ce publicznemu uczestnictwu w zarz±dzaniu zmianami krajobrazowymi.

 

PLUREL (6. Program Ramowy)

Prowadzony przez Uniwersytet Kopenhaski, opracowa³ nowe narzêdzia do planowania i prognozowania, s³u¿±ce rozwojowi zrównowa¿onych wiejsko-miejskich relacji u¿ytkowania ziemi

 

VK-LAND-LAB

Prowadzony przez Uniwersytet Rostocki (Niemcy) w celu zbudowania wirtualnej pracowni krajobrazów kulturowych. VK-Land-Lab wykorzystuje nowe technologie takie jak internetowy GIS i ³±czy ró¿ne elementy infrastruktury baz danych, takie jak wolne encyklopedie, blogi, zarz±dzanie projektem, wirtualne organizowanie, oznaczanie danych, itd.

 

VIRTUAL LANDSCAPE THEATRE

Opracowany przez Instytut Badania U¿ytkowania Gruntów im. Macaulaya w Aberdeen (Wielka Brytania), jest mobiln± platform± s³u¿±c± do odwzorowywania, za pomoc± której ludzie mog± siê „zanurzyæ” w komputerowych modelach ich ¶rodowiska aby odkryæ krajobrazy z przesz³o¶ci, tera¼niejszo¶ci i przysz³o¶ci.

 

KLEKS – the Cultural Landscape Wiki (Wolna Encyklopedia Krajobrazów Kulturowych)

To pierwszy geoinformacyjny system w Niemczech s³u¿±cy tworzeniu map elementów krajobrazu kulturowego zgodnie z metodyk± holistyczn±. Od 1999 r. zosta³o wprowadzonych ponad æwieræ miliona wpisów z nastêpuj±cych krajów zwi±zkowych: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia.

 

THURINGIAN CULTURAL LANDSCAPE PORTAL (Turyngijski Portal Krajobrazów Kulturowych)

Opracowany i prowadzony przez Erfurcki Uniwersytet Nauk Stosowanych i Turyngijski Portal Krajobrazów Kulturowych zawiera interaktywne mapy s³u¿±ce celom badawczym i kartowaniu historycznych elementów krajobrazu kulturowego.

 
29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg