Ljubljansko Barje

LJUBLJANSKie BARJE – NAJWIÊKSZE S£OWEÑSKIE MOKRAD£A (SI)

Ljubljansko barje zosta³o wybrane jako miejsce studyjne z wielu powodów. Stwierdzono, ¿e nie wystarczy tu prosty plan zabezpieczenia poniewa¿ obszar ten jest zamieszka³y i po³o¿ony nie daleko od stolicy, dlatego wymaga szczegó³owego planu zarz±dzania. Wiêkszo¶æ mieszkañców nie jest zainteresowana we wspieraniu polityki parku krajobrazowego bez dodatkowej motywacji i wsparcia, dlatego konieczne jest prowadzenie pracy nad w³±czeniem mieszkañców w tê dzia³alno¶æ. Okryto te¿ znaczny, unikalny potencja³ obszaru zwi±zany z bogatym dziedzictwem przyrodniczym, historycznym i lokalizacj±.

>> Wiêcej informacji o regionie

 

Dzia³ania w ramach projektu

Ljubljansko barje ma wyj±tkowy krajobraz, obszar zachowanej przyrody, bogate dziedzictwo kulturowe i specyficzne siedliska wodne, ale nie posiada atrybutów obszaru o klasycznym, udanym rozwoju ekonomicznym. Jednak specyficzny charakter tego obszaru oferuje pewne rzadkie zalety, które warto bêdzie rozwijaæ przez innowacyjny i dobrze zrównowa¿ony rozwój przestrzenny. Oferta us³ug i dzia³añ jest wszechstronna i rozproszona na terenie Ljubljansko Barje. Pojedyncze osoby próbuj± ju¿ ³±czyæ swe si³y i tworzyæ efektywne ekonomicznie formalne grupy, które mog³yby pracowaæ nad zachowaniem to¿samo¶ci lokalnej i uznaniem lokalnych produktów, oraz wspólnym uczestniczeniem w przedsiêwziêciach rynkowych.

Cele projektu w Ljubljansko Barje skierowane by³y na wykorzystanie mo¿liwo¶ci rynkowych i rozwoju ekonomicznego w rejonie Ljubljansko Barje, w ¶cis³ej wspó³pracy ze spo³eczno¶ciami lokalnymi, jak równie¿ z wiêkszymi przedsiêbiorcami. Miêdzy innymi s³oweñscy uczestnicy projektu zorganizowali pewn± liczbê warsztatów po¶wiêconych poszukiwaniu lokalnej to¿samo¶ci i dróg unifikacji, harmonizacji i ³±czenia istniej±cych lokalnych produktów i us³ug. W warsztatach brali udzia³ zarówno lokalni przedsiêbiorcy jak i studenci z kierunków zajmuj±cych siê poruszanymi tu problemami. Miêdzy innymi, kluczowym celem projektu by³o sformu³owanie zaleceñ dotycz±cych wspólnej platformy dla turystyki, rekreacji, edukacji, kultury i innych atrakcji; jak równie¿ wybrania odpowiednich gospodarstw rolnych, rodzajów sztuki i rzemios³a oraz podobnych produktów dostêpnych lokalnie.

Pomys³y dotycz±ce zaprojektowania wspólnego znaku firmowego bêd± pozyskiwane z:

  • Lokalnych warsztatów spo³ecznych
  • Warsztatów ze studentami architektury krajobrazu, projektowania graficznego i przemys³owego, architektury, geografii i pokrewnych dziedzin
  • Analizy istniej±cych lokalnych metod handlowych
  • Analizy porównawczej metod rynkowych w innych, przyleg³ych regionach S³owenii i ich efektywno¶ci.

 

Wiêcej informacji o dzia³aniach:

>> Odwied¼ portal internetowy barje

>> Letnie warsztaty dla dzieci

>> Broszura "Ljubljansko Barje - my inspiration"

>> Przegl±d dzia³añ VITAL LANDSCAPES w parku krajobrazowym Ljubljansko Barje

 

Contact

Maja Simoneti

 

Literatura i inne ¼ród³a:

http://www.ljubljanskobarje.si

http://www.dzlb.si

http://www.barje.net

 
09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg