M¦CIWOJÓW, DOLNY ¦L¡SK (PL)

Opis regionu i podejmowanych dzia³añ

Projekt pilota¿owy dotyczy wirtualnej rekonstrukcji dawnej ¶wietno¶ci folwarku rodu Nostitzów w M¶ciwojowie wraz z przyleg³ymi terenami wsi i obszarem pomiêdzy folwarkiem a zbiornikiem retencyjnym. Obiekt ten znajduje siê w województwie dolno¶l±skim, w powiecie Jawor. Obszary te zawsze by³y intensywnie u¿ytkowane rolniczo. St±d te¿ wa¿nym elementem krajobrazu kulturowego jest bogata spu¶cizna agrarna poprzednich epok.

Prace w ramach projektu opieraj± siê o szerokie analizy historyczne, analizy aktualnego u¿ytkowania oraz perspektyw funkcjonowania folwarku po ewentualnej kompleksowej renowacji.

Dzia³ania te realizowane s± przez multidyscyplinarny zespó³ ekspercki przy w³±czeniu ekspertów zagranicznych, lokalnych w³adz i mieszkañców miejscowo¶ci M¶ciwojów. Wirtualna rekonstrukcja – wizualizacja 3-D stanowi podstawowe narzêdzie umo¿liwiaj±ce wiern± rekonstrukcjê tego kompleksowego, z³o¿onego obiektu, a tak¿e u³atwienie prowadzenia rozmów ze spo³eczno¶ci± lokaln± (akceptacja dla przeprowadzenia zmian) oraz potencjalnymi inwestorami (fizyczna rekonstrukcja). Wizualizacja 3D opiera siê o zaawansowany technologicznie sprzêt i oprogramowanie, obejmuj±ce dwie profesjonalne stacje komputerowe i oprogramowanie specjalistyczne.

 

Rzut oka

>> Zapoznaj siê z przegl±dem dzia³alno¶ci VITAL LANDSCAPES w M¶ciwojowie.

 

Kontakt

>> Dr. Jacek Pijanowski

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg