SZUMAVA - REZERWAT BIOSFERY (CZ)

Rezerwa Biosfery na Szumawie obejmuje znaczn± czê¶æ pó³nocno-wschodniego Czeskiego Lasu, du¿y obszar gór Hercyñskich, który graniczy z Republik± Czesk±, Niemcami i Austri± – geograficzne centrum Europy. Razem z Lasem Bawarskim, góry Szumawy tworz± najwiêkszy kompleks le¶ny w Centralnej Europie. Ze wzglêdu na po³o¿enie w gêsto zaludnionej Europie Centralnej, stosunkowo dobrze zachowan± dzik± przyrodê i bogate zasoby wodne, region ten jest czêsto okre¶lany jako “Zielony Dach Europy”, a jego miêdzynarodowe znaczenie ci±gle ro¶nie.

Od 1963 obszar ten zosta³ og³oszony jako Obszar Krajobrazu Chronionego. W 1990 zosta³ uznany miêdzynarodow± deklaracj± za rezerwê biosfery na ca³ym obszarze licz±cym 160,000 ha. Rok pó¼niej za³o¿ono Szumawski Park Narodowy o powierzchni 69,030 ha, jako najwiêkszy spo¶ród trzech narodowych parków w Republice Czeskiej. Krajobraz jego charakteryzuj± lasy ¶wierkowe, torfowiska, ³±ki le¿±ce na wysoko¶ciach od 490 m do 1378 m n.p.m. W ramach rezerwy biosfery, torfowiska na Szumawie zosta³y wci±gniête na listê ramsarsk±, z uwzglêdnieniem torfowisk wysokich, bagien w dolinach, podmok³ych lasów ¶wierkowych i nadbrze¿nych mokrade³ nad We³taw±.

Zmiany polityczne, które mia³y miejsce w Europie Centralnej i Wschodniej w 1989 roku, stworzy³y ca³kiem now± sytuacjê, umieszczaj±c Góry Szumawskie w kontek¶cie europejskim. Typowe cechy tego regionu, takie jak dobrze zachowane dziedzictwo naturalne i kulturowe, oraz odleg³o¶ci od centrów zamieszka³ych przez du¿± liczbê ludno¶ci, okaza³y siê szczególnie odpowiednie do modyfikacji i waloryzacji, oraz jako posiadaj±ce zalety potrzebne do rozwoju turystyki. Region jest bardzo popularny ze wzglêdu na mo¿liwo¶æ uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz górskiej turystyki rowerowej w lecie, a narciarstwa biegowego i zjazdowego w zimie. Obecnie gospodarka wielu wsi le¿±cych w granicach rezerwy biosfery zale¿y w wielkim stopniu od dzia³añ zwi±zanych z turystyk±.

 

Rzut oka

>> Zapoznaj siê z przegl±dem dzia³alno¶ci VITAL LANDSCAPES w regionie Szumawskiej Rezerwy Biosfery

Kontakt

Jan Tesitel

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg