Ma³e Karpaty (S³owacja)

Terytorium modelowe

Projekt pilota¿owy dotyczy pasa gmin miêdzy Smolenicami a Bratys³aw±-Raèa, w bezpo¶rednim s±siedztwie Ma³ych Karpat. Obszary katastralne tych gmin zajmuj± po³udniowo-wschodni± czê¶æ Ma³ych Karpaty, wraz z pogórzami. W sk³ad po³udniowo-wschodniej czê¶ci regionu wchodz± wzgórza Podunajská. W kwestii uwarunkowañ przyrodniczych, gospodarki, kultury i historii region ten posiada wiele interesuj±cych cech, zwi±zanych z upraw± winoro¶li w wiêkszo¶ci wsi w pobli¿u stolicy. Ca³kowita powierzchnia badanego obszaru to 488km2. Populacja 22 gmin i dwóch dzielnic Bratys³awy to oko³o 93 000 osób.

Wyniki

Instytut Geografii S³owackiej Akademii Nauk, przy wspó³pracy z organizacjami zewnêtrznymi, uczestniczy we wprowadzaniu projektu, jako ca³o¶ci. Oprócz tego przyczynia siê równie¿ do innych dzia³alno¶ci, jak na przyk³ad:

  • Specyfikacja typów krajobrazów kulturowych na modelowym terenie;
  • Udzia³ w tworzeniu i usprawnianiu procesów dokumentacji rozwoju na modelowym terenie;
  • Ankiety, badania i wywiady z przedstawicielami grup decyzyjnych i opiniotwórczych przedsiêbiorców na tym terenie;
  • Kompilacja alternatywnych scenariuszy rozwoju dla subregionu Ma³ych Karpat z uwzglêdnieniem konserwacji warto¶ci kulturowych krajobrazu;
  • Uczestnictwo: spotkania zainteresowanych stron, wymiana do¶wiadczeñ na szczeblach lokalnym, regionalnym i super-regionalnym;
  • Wizualizacja i rozpowszechnianie, konferencje prasowe, konkurs Mój region w ró¿nych czasach, Porównanie starych i wspó³czesnych fotografii itd.

 

Rzut oka

>> Zapoznaj siê z przegl±dem dzia³alno¶ci VITAL LANDSCAPES w regionie Ma³ych Karpat.

>> Strona internetowa "Zmiany mojego krajobrazu w czasie" (My landscape in time)

>> Katalog na lokaln± wystawê o tej samej nazwie

 

Kontakt

Jan Hanusin

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg