Muehlviertel Kernland (Austria)

Wprowadzenie do regionu pilota¿owego

Faluj±ce wzgórza, ciemne lasy, kolorowe ³±ki i dobrze utrzymany krajobraz kulturowy – dla wielu to pierwsze wra¿enie, jakie robi region Muehlviertel Kernland. Region ten, po³o¿ony na pó³noc od Linz(u) to austriacka brama do Czech. ¦rednie zaludnienie to 110 ludzi na km2 (49 000 mieszkañców na 593 km2), podczas gdy dla miast takich jak Freistadt, Wartberg, Pregarten, Hagenberg czy Unterweitersdorf wska¼nik ten jest wy¿szy. W porównaniu do innych regionów Górnej Austrii udzia³ lasów i rolnictwa na obszarze Muehlviertel Kernland jest znacznie wiêkszy.

W 2007 roku Muehlviertel Kernland zg³osi³ swoj± kandydaturê na region wiod±cy. Jego priorytety to Energyvision 2020, New Life w starych domach / na starych placach, turystyka i przemys³ rekreacyjny, partnerstwo warto¶ci dodanej – wspó³praca w ramach rolnictwa i drobnych przedsiêbiorstw.

Wspó³praca regionalna (badanie dzia³alno¶ci)

W Austriackim regionie Muehlviertel Kernland scenariusz dla krajobrazu regionalnego podobnie jak cele dotycz±ce jako¶ci krajobrazu zosta³y opracowane i zdefiniowane. W zwi±zku z tym Instytut Planowania Przestrzennego i Rozwoju Wsi wspiera proces oparty na badaniu dzia³alno¶ci. Przy takim podej¶ciu naukowcy aktywnie w³±czaj± cz³onków grup docelowych (tu: mieszkañców i regionalne grupy interesów) do swoich metod badawczych. Opracowywane scenariusze rozwoju krajobrazu bêd± zajmowaæ siê nie tylko szersz± definicj± krajobrazu, ale równie¿ takimi tematami jak demografia, potencja³ surowcowy i energia odnawialna.

W Muehlviertler Kernland jest szansa na po³±czenie wiedzy z projektów na temat regionalnego rozwoju i energii i na zidentyfikowanie pozytywnego i negatywnego wp³ywu na rozwój krajobrazu kulturowego. W przypadku zmian krajobrazu wyst±pi± negatywne i pozytywne czynniki wp³ywaj±ce na jako¶æ ¿ycia. VITAL LANDSCAPES bêdzie s³u¿yæ jako podstawa do wspólnego opracowania scenariuszy rozwoju krajobrazu odpowiednich dla dobrej jako¶ci ¿ycia w regionie, tak¿e w przysz³o¶ci.

Rzut oka

>> Zapoznaj siê z przegl±dem dzia³alno¶ci VITAL LANDSCAPES w Mühlviertler Kernland.

 

Kontakt

Gernot Stöglehner

 

Strona internetowa regionu

www.leader-kernland.at

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg