Dolina Rzeki So³awy

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY DOLNEJ SO£AWY (NIEMCY)

Wprowadzenie do regionu pilota¿owego

Park naturalny Doliny Dolnej So³awy rozci±ga siê wzd³u¿ oko³o 50-kilometrowego odcinka rzeki So³awy miêdzy Halle na po³udniu i Nienburgiem na pó³nocy. Na obszarze tym mo¿na zaobserwowaæ przyk³adowe konflikty, z którymi musz± zmagaæ siê krajobrazy kulturowe. Z jednej strony znajduje siê tu wiele skarbów naturalnych i kulturowych, z drugiej za¶ mo¿na tu zaobserwowaæ ci±g³e zmiany w krajobrazie niemal ka¿dego dnia. Np. rolnictwo staje siê coraz bardziej intensywne b±d¼ ca³kowicie zanika. Ponadto, miasta takie jak Halle czy Bernburg rozrastaj± siê powoli, mimo rozwoju demograficznego. Region ma powierzchniê 408km2 i jest zamieszkany przez oko³o 45 000 mieszkañców.

Razem z regionalnymi ekspertami, Agencja Rozwoju Regionalnego Saksonii – Anhalt stawia sobie za cel wyznaczenie i rozwój obszarów do dzia³añ wyrównawczych. Dziêki temu dzia³ania wyrównawcze inwestorów mog± zostaæ skoordynowane w sposób w³a¶ciwy dla ochrony przyrody. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Saksonii – Anhalt skupi siê na umocnieniu zaanga¿owania obywatelskiego. Na d³ugo przed rozpoczêciem projektu Stowarzyszenie Parku Naturalnego Doliny Dolnej So³awy wyrazi³o chêæ uczestnictwa w nim.

 

Rezultaty

>> Przegl±d dzia³alno¶ci regionalnych

>> Rejestr gruntów odpowiednich do dzia³añ wyrównawczych (link zewnêtrzny)

>> Umocnienie zaanga¿owania lokalnego

>> Edukacja przewodników po krajobrazie kulturowym

>> Portret ludzi (DE)

 

Co siê wydarzy³o

15-go czerwca 2010, w Bernburgu, partnerzy projektu Krajobrazy Witalne z Saksonii – Anhalt, z Agencji Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowali dzia³ania swojego projektu pilota¿owego dzia³aczom z dziedziny gospodarki, rolnictwa, ochrony przyrody, polityki i administracji.

7-go wrze¶nia 2010 odby³o siê pierwsze spotkanie cz³onków roboczej grupy kompensacyjnej w zarz±dzie parku naturalnego w Rothenburgu. Grupa zarz±dzaj±ca - to nieformalny panel dzia³aczy z dziedziny rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju regionalnego i nauki. Jej celem jest bezpo¶rednie, prawne wdro¿enie ¶rodków kompensacyjnych i zastêpczych po wstêpnym zapoznaniu siê z projektami dla danych obszarów, które ³±cz± w sobie wiele ró¿nych korzy¶ci p³yn±cych z u¿ytkowania gruntów. Proces ten jest nadzorowany przez Agencjê Rozwoju Regionalnego Saksonii – Anhalt.

17-go wrze¶nia 2010 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Saksonii – Anhalt zorganizowa³o pierwsze warsztaty w celu umocnienia zaanga¿owania spo³ecznego w Dolinie Dolnej So³awy. Uczestnicy, g³ównie mieszkañcy Nienburga i okolic, byli szczególnie zainteresowani zarejestrowaniem elementów krajobrazu kulturowego w ramach przygotowania do obchodów jubileuszu miasta.

7-go grudnia 2010 cz³onkowie roboczej grupy kompensacyjnej omówili pierwsze podej¶cia do potencjalnych obszarów i dzia³añ.

28-go stycznia i 18-go lutego 2011 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Saksonii – Anhalt wspólnie z lokalnymi ekspertami przeprowadzi³o dwa dodatkowe warsztaty w Gerbstedt i Wettin na temat zaanga¿owania obywatelskiego. Uczestnicy miêdzy innymi mogli dowiedzieæ siê o mo¿liwo¶ci edukacji na przewodnika po krajobrazie kulturowym.

4-go kwietnia 2011 rozpocz±³ siê pierwszy kurs na przewodników po krajobrazie kulturowym. Do koñca lata bêdzie siê odbywa³ co poniedzia³ek w pobliskim mie¶cie Halle. Drugi kurs planowany jest na zimê 2011/2012.

31-go maja 2011 zebranie cz³onków roboczej grupy kompensacyjnej zatwierdzi³o niektóre z obszarów Doliny Dolnej So³awy do szczegó³owej analizy.

30-go sierpnia 2011 Agencja Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie wraz z udzia³owcami i mieszkañcami Doliny Dolnej So³awy rozpoczêli 4dniow± wyprawê badawcz± do austriackiego Muehlviertel i czeskiej Szumawy. Skupiono siê na przedstawieniu przyk³adów dobrych praktyk zwi±zanych z ochron±, wykorzystaniem i marketingiem krajobrazów kulturowych. Wspólnie z miêdzynarodowymi partnerami programu Witalne Krajobrazy, grupa z Saksonii – Anhalt odwiedzi³a miêdzy innymi lokaln± spó³dzielniê zielarsk± w Hirschbach, cydrowniê Pankrazhofer w Tragwain jak równie¿ Szumawski Park Narodowy w Sto¿cu. Wiêcej informacji w przewodniku i artykule prasowym (po niemiecku).

7-go stycznia 2012 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego rozpoczê³o drugi kurs dla przewodników po krajobrazie kulturowym. Do koñca marca bêdzie siê on odbywa³ co sobotê w Magdeburgu. Z tej okazji zosta³y wydane dwie broszury o elementach krajobrazu kulturowego: Katalog, Opis.

W lutym i marcu 2012 zosta³y zorganizowane dwa kolejne warsztaty przez Agencjê Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego. Dotyczy³y one udzia³u mieszkañców w konsultacjach na temat kompensacji. W sprawie bardziej szczegó³owych informacji prosimy o kontakt.

Od wiosny do jesieni 2012 Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego organizuje wiele wycieczek do poszczególnych pere³ek dziedzictwa kulturowego regionu. Je¶li s± pañstwo zainteresowani, prosimy daæ nam znaæ.

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg