Wymiana wiedzy i do¶wiadczeñ

 

Aby przedstawiæ wyniki projektu szerszemu gronu odbiorców zorganizowano 90 imprez, takich jak warsztaty, konferencje czy wyprawy badawcze. Uczestniczy³o w nich bezpo¶rednio ponad 1000 osób. Aby stworzyæ podstawy dla przysz³ego rozwoju, na projekt Krajobrazy Witalne sk³adaj± siê równie¿ dzia³alno¶æ edukacyjna, skierowana do ró¿nych grup docelowych i opracowywanie programów nauczania, które siê sprawdzi³y u wszystkich partnerów projektu i nie tylko.

 

Zobacz wybrane efekty prac:

>> Wspó³praca z m³odymi zawodowcami

>> Zintegrowana strategia medialna

>> Letnie warsztaty dla s³oweñskich dzieci

>> Sprawozdanie z wyprawy badawczej do Niemiec w pa¼dzierniku 2012

>> Sprawozdanie z wyprawy badawczej do Wêgier w czerwcu 2012 (DE)

>> Sprawozdanie z wyprawy badawczej do Austrii/Czech w sierpniu 2011 (DE)

>> Sprawozdanie z wyprawy badawczej do S³owenii w maju 2011 (DE)

>> Program nauczania na potrzeby szkolenia przewodników po krajobrazach kulturowych

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg