INSTYTUT PLANOWANIA MIEJSKIEGO W LUBLJANIE

Instytut Planowania Miejskiego w Lubljanie (LUZ d.d.), wraz z innymi dzia³aczami regionalnymi bêdzie rozwija³ regionalne marki i produkty. Celem takiego podej¶cia jest usprawnienie funkcjonowania lokalnej gospodarki, jak równie¿ sprostanie potrzebom nietkniêtego krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Dane kontaktowe:

Ljubljana Urban Institute - LUZ d.d.
Maja Simoneti
Verovškova 64
SI-1000 Ljubljana

maja.simoneti@luz.si
www.luz.si

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg