Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³±taja w Krakowie

Poprzez wprowadzenie nowych technik wizualizacji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadzi symulacje wp³ywu i skutków ingerencji w krajobraz. Celem tego podej¶cia jest podniesienie ¶wiadomo¶ci walorów krajobrazu zarówno w¶ród organów decyzyjnych jak i w¶ród mieszkañców.

Dane kontaktowe:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydzia³ In¿ynierii ¦rodowiska i Geodezji
Dr. Jacek Pijanowski
ul. Balicka 253a
PL-30-149 Kraków

vital.landscape@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg