UNIWERSYTET CORVINUSA W BUDAPESZCIE

Poprzez wprowadzenie nowych technik wizualizacji, Uniwersytet Corvinsa przeprowadzi symulacje wp³ywu i skutków ingerencji w krajobraz. Celem tego podej¶cia jest podniesienie ¶wiadomo¶ci walorów krajobrazu zarówno w¶ród organów decyzyjnych jak i w¶ród mieszkañców.

Dane kontaktowe:

Corvinus University of Budapest
Department of Landscape Planning and Regional Development
Dr. Laszlo Kollanyi
Fõvám tér 8
H-1093 Budapest

Laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg