UNIWERSYTET PO£UDNIOWYCH CZECH, WYDZIA£ ROLNICTWA

Uniwersytet Po³udniowych Czech w Czeskich Budziejowicach skupi siê na rozwoju strategii komunikacyjnej i platformy wzajemnej wymiany informacji miêdzy organami ochrony przyrody i mieszkañcami Szumawskiego rezerwatu biosfery.

Dane kontaktowe:

University of South Bohemia
Faculty of Agriculture
Dr. Jan Tesitel
Studentská 13
CZ-37005 Èeské Budìjovice

jtesitel@zf.jcu.cz
www.zf.jcu.cz

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg