S£OWACKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT GEOGRAFII

Instytut Geografii S³owackiej Akademii Nauk planuje zwiêkszyæ zainteresowanie i ¶wiadomo¶æ w¶ród mieszkañców, przede wszystkim w¶ród m³odych ludzi, zwi±zane z otaczaj±cym ich krajobrazem i warto¶ci± krajobrazów kulturowych, poprzez motywowanie ich do poszukiwania historycznych fotografii, jak równie¿ robienia w³asnych zdjêæ tych samych motywów. Wyniki zostan± nastêpnie zaprezentowane na wystawie i opublikowane w broszurze.

Dane kontaktowe:

Slovak Academy of Sciences
Institute of Geography
Dr. Jan Hanusin
Stefanikova 49
SK-81473 Bratislava

jan.hanusin@savba.sk
www.savba.sk

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg