UNIWERSYTET ZASOBÓW NATURALNYCH I NAUK O ¯YCIU W WIEDNIUINSTYTUT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU WSI

Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk o ¯yciu w Wiedniu zdoby³ do¶wiadczenia i kwalifikacje poprzez uczestniczenie w kszta³towaniu rozwoju krajobrazów, zgodnie z procedurami Agendy 21. „Boku” wdro¿y nowe metody badawcze, w które planuje zaanga¿owaæ zarówno mieszkañców jak i dzia³aczy, jako „lokalnych ekspertów”.

Dane kontaktowe

University of Natural Resources and Life Sciences
Institute for Spatial Planning and Rural Development
Dr. Gernot Stöglehner
Gregor Mendel Straße 33

A-1180 Wien

gernot.stoeglehner@boku.ac.at
www.boku.ac.at

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg