Zwi±zek Ochrony Kultury Saksonii - Anhalt, Halle/Saale

W ramach projektu Krajobrazy Witalne, Landesheimatbund Sachsen-Anhalt (Zwi±zek Ochrony Kultury Saksonii – Anhalt) przeszkoli przewodników krajobrazowych i zorganizuje miêdzynarodowe warsztaty na temat krajobrazów kulturowych. Ponadto scyfryzowane zostan± historyczne mapy obszarów Saksonii – Anhalt tak, aby wszelkie przesz³e zmiany w krajobrazie mog³y zostaæ zwizualizowane dziêki zaledwie kilku klikniêciom, dziêki czemu bêd± ³atwiej dostrzegalne. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Dane kontaktowe:

Agencja Ochrony Dziedzictwa Saksonii-Anhalt
Dr. Annette Schneider-Reinhardt
Magdeburger Str. 21
D-06108 Halle (Saale)

schneider@lhbsa.de
www.lhbsa.de

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg