Agencja Rozwoju Regionalnego Sakonii-Anhalt

Oprócz zarz±dzania ca³o¶ci± projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego Saksonii – Anhalt równie¿ ma swój w³asny wk³ad w projekt Krajobrazy Witalne. Projekt pilota¿owy skupia siê na wyznaczaniu odpowiednich obszarów do dzia³añ kompensacyjnych w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej So³awy. G³ównym zamiarem jest skoordynowanie dzia³añ kompensacyjnych inwestorów w wymiarach i na obszarach w³a¶ciwych ochronie przyrody. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Celem Agencji, jako organizacji charytatywnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Saksonii-Anhalt, jest ochrona i umocnienie ¶rodowisk pracy, zamieszkania i ¿ycia. W tym celu 100-osobowy personel przygotowuje i wprowadza w ¿ycie rozmaite projekty, jak równie¿ podejmuje specjalistyczne planowanie, projektowanie in¿ynierskie i us³ugi architektoniczne.

Dane kontaktowe:

Land Comany Saxony-Anhalt
Jörn Freyer
Große Diesdorfer Str. 56/57
D-39110 Magdeburg

+49 391 73 61 730
freyer.j@lgsa.de
www.lgsa.de

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg