Sposoby Innowacyjnego Uczestnictwa

W kwestii zrównowa¿onego rozwoju, jedyn± s³uszn± pod wieloma wzglêdami decyzj± jest skupienie siê na spo³eczno¶ci lokalnej, mieszkañcach, w³a¶cicielach ziemi, spo³eczno¶ci urzêdników i pracowników, politykach, przedsiêbiorcach i innych udzia³owcach takich jak rolnicy, rzemie¶lnicy, organizacje pozarz±dowe i charytatywne oraz innych zainteresowanych stronach. Jakiekolwiek rozwa¿ania na temat rozwoju krajobrazu powinny siê zaczynaæ od wyboru w³a¶ciwych ludzi i precyzyjnej strategii aktywizowania ich w procesie uczestnictwa.

Praktyka pokazuje, ¿e ¿adna polityka ani odgórny program dzia³ania nie mo¿e byæ skuteczny bez zmotywowania spo³eczno¶ci lokalnej. Oznacza to, ¿e nawet najlepszy, najbardziej rzeczowy program rozwoju nie zadzia³a bez uwzglêdnienia ludzi, którzy de facto maj± ¿yæ i pracowaæ zgodnie z jego za³o¿eniami i zasadami. Wed³ug najambitniejszych, oczywistym jest, ¿e partnerstwo mo¿e powstaæ z procesów uczestnictwa od najwcze¶niejszych stadiów.

W oparciu o wspóln± definicjê celów w kwestii jako¶ci krajobrazu i ocenê ostatnich procesów uczestnictwa (LEADER, Agenda Lokalna 21, itd.) partnerzy projektu wprowadzili innowacyjne procedury uczestnictwa aby przedyskutowaæ i zatwierdziæ scenariusze rozwoju regionalnego przy u¿yciu nowoczesnych technik anga¿uj±cych ró¿nych regionalnych udzia³owców i mieszkañców. Pod tym wzglêdem projekt skorzysta³ miêdzy innymi z do¶wiadczeñ z poprzednich procesów rozwoju (Agenda 21) jak równie¿ z zaawansowanych narzêdzi obrazowania zmian w krajobrazie.

Wyniki:

>> Kompendium projektów pilota¿owych, skupiaj±cych siê na spo³eczno¶ciach lokalnych i regionalnych udzia³owcach

>> Wprowadzenie metody „dialogów krajobrazowych”

>> Uczestnictwo na obszarach chronionych

>> Cele w kwestii jako¶ci krajobrazów

>> Ocena poprzednich projektów i procesów w celu okre¶lenia przyczyn sukcesów i pora¿ek

>> Zbiór dobrych praktyk

>> Systemy planowania przestrzennego i publicznego udzia³u w rozwoju krajobrazu

>> Krajobraz, jako temat Agendy 21

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg