Wizualizacja Krajobrazu

Nowoczesne narzêdzia wizualizacyjne mog± zachêciæ i u³atwiæ publiczny udzia³ w planowaniu krajobrazu. Na rynku jest jednak wiele ró¿nych rozwi±zañ, zarówno dla wizualizacji 2D jak i 3D, statycznej lub dynamicznej, z mo¿liwo¶ci± interakcji lub bez, itd. Ponadto, wymagania sprzêtowe jak i niezbêdne wysi³ki przygotowawcze (np. zebranie potrzebnych danych) s± bardzo zró¿nicowane. W zwi±zku z tym potrzeba by³o znale¼æ najodpowiedniejsze oprogramowanie dla celów projektu Krajobrazy Witalne. Po porównaniu ró¿nych rozwi±zañ Google Earth zosta³ uznany za najodpowiedniejsze rozwi±zanie dla potrzeb Krajobrazów Witalnych. Do celów wizualizacji opracowano/wykorzystano/rozwiniêto jednak równie¿ inne narzêdzia (opisane w podrozdzia³ach).

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg