Cele projektu

Celem projektu Krajobrazy Witalne jest ochrona jako¶ci, ró¿norodno¶ci i piêkna krajobrazów kulturowych jako potencja³u ich przysz³ego rozwoju, poprzez wprowadzanie strategii miêdzysektorowych i nowych technologii wizualizacji zmian krajobrazowych. Aby osi±gn±æ te cele, projekt bêdzie edukowa³ i dostarcza³ motywacji lokalnym dzia³aczom i regionalnym udzia³owcom, aby pomagali w zrównowa¿onym rozwoju krajobrazów kulturowych poprzez tworzenie sieci regionalnych, zachêcanie do dialogu i przeprowadzanie dzia³añ pilota¿owych.

Ka¿dy partner projektowy bêdzie zachêca³ do lokalnego dialogu miêdzy dzia³aczami utrzymuj±cymi krajobraz, takimi jak rolnicy, inwestorzy, ekolodzy, a przede wszystkim spo³eczno¶æ, aby zwiêkszyæ ¶wiadomo¶æ warto¶ci witalnych krajobrazów kulturowych. Celem jest wspólne szukanie sposobów ochrony i kszta³towania warto¶ciowych aspektów krajobrazu poprzez proces dialogu regionalnego.

Nieodzownym elementem filozofii projektu Krajobrazy Witalne jest intensywna wymiana do¶wiadczeñ miêdzy partnerami projektowymi na poziomie regionalnym i europejskim.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg