T³o projektu

Krajobrazy kulturowe Europy ¦rodkowej s± ogromnym walorem, jako ¶wiadectwo naszego naturalnego i kulturowego dziedzictwa jak równie¿ wspólnej historii. S± wa¿nym elementem warunkuj±cym dobre samopoczucie ludzi, jako¶æ ¿ycia i to¿samo¶æ regionaln± zarówno dla mieszkañców jak i odwiedzaj±cych. Gospodarczy i turystyczny potencja³ krajobrazów tworzy ¼ród³o dla zrównowa¿onego rozwoju.

Krajobrazy s± jednak zagro¿one z powodu braku ¶wiadomo¶ci, niewra¿liwego rozwoju i gwa³townych zmian. Dodatkowo, wiele wiejskich obszarów cierpi z powodu malej±cej populacji spowodowanej negatywnymi trendami demograficznymi i migracj± m³odych ludzi. Dalsze problemy to miêdzy innymi sektorowe traktowanie problemów krajobrazowych i s³aba koordynacja polityk ró¿nych obszarów (szczególnie w kwestii rolnictwa, ochrony ¶rodowiska i gospodarki).

Od 2000 roku, Europejska Konwencja Krajobrazowa próbowa³a stworzyæ i skoordynowaæ skuteczne sposoby ochrony krajobrazów. Jednak ich efektywno¶æ w Europie ¦rodkowej by³a dotychczas ograniczona. Podobnie w przypadku Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej, przyjêtej w 2006 r.

Regionalne podej¶cie, ³±cz±ce rozwój gospodarczy i ochronê krajobrazu np. poprzez zaanga¿owanie lokalnych dzia³aczy i udzia³owców z ró¿nych sektorów, wci±¿ jest rzadko¶ci± w Europie ¦rodkowej. Projekt Krajobrazy Witalne narodzi³ siê z idei przezwyciê¿enia tych problemów.

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg