Partnerzy

LP: Agencja Rozwoju Regionalnego Saksonii - Anhalt (Niemcy)

PP2: Zwi±zek Ochrony Kultury Saksonii - Anhalt, Halle/Saale (Niemcy)

PP3: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk o ¯yciu, Wiedeñ (Austria)

PP4: Instytut Geografii S³owackiej Akademii Nauk, Bratys³awa (S³owacja)

PP5: Uniwersytet Po³udniowej Bohemii, Czeskie Budziejowice (Czechy)

PP6: Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie, Budapeszt (Wêgry)

PP7: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków (Polska)

PP8: Instytut Planowania Miejskiego w Lubljanie – LUZ d.d. (S³owenia)

LP = Partner Przewodnicz±cy (Leader), PP = Partnerzy Projektu

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg