Regiony pilota¿owe


Regiony pilota¿owe pokazane na du¿ej mapie

Przyk³adowe projekty pilota¿owe we wszystkich partycypuj±cych regionach wypróbuj± i oceni± narzêdzia i procedury opracowane w ramach projektu Krajobrazy Witalne. Projekty pilota¿owe s± podzielone na trzy sekcje, zgodnie z rozwojem narzêdzi w work package 3:

  • Projekty pilota¿owe skupiaj±ce siê na scenariuszach rozwoju krajobrazu regionalnego
  • Projekty pilota¿owe skupiaj±ce siê na innowacyjnych narzêdziach / technologiach
  • Projekty pilota¿owe skupiaj±ce siê na zaanga¿owaniu lokalnych spo³eczno¶ci i regionalnych udzia³owców.
02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg