Dzia³ania projektowe

Dzia³ania w ramach projektu Krajobrazy Witalne skupiaj± siê na czterech zagadnieniach (wybierz):

>> Uczestnictwo mieszkañców i udzia³owców,

>> Innowacyjne wizualizacje zmian w krajobrazie,

>> Realizacja przyk³adowych projektów pilota¿owych oraz

>> Edukacja i wymiana do¶wiadczeñ

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg