Projekt pilota¿owy

Projekt pilota¿owy dotyczy wirtualnej rekonstrukcji dawnej ¶wietno¶ci folwarku rodu Nostitzów w M¶ciwojowie wraz z przyleg³ymi terenami wsi i obszarem pomiêdzy folwarkiem a zbiornikiem retencyjnym. Obiekt ten znajduje siê w województwie dolno¶l±skim, w powiecie Jawor. Obszary te zawsze by³y intensywnie u¿ytkowane rolniczo. St±d te¿ wa¿nym elementem krajobrazu kulturowego jest bogata spu¶cizna agrarna poprzednich epok.

Prace w ramach projektu opieraj± siê o szerokie analizy historyczne, analizy aktualnego u¿ytkowania oraz perspektyw funkcjonowania folwarku po ewentualnej kompleksowej renowacji.

Dzia³ania te realizowane s± przez multidyscyplinarny zespó³ ekspercki przy w³±czeniu ekspertów zagranicznych, lokalnych w³adz i mieszkañców miejscowo¶ci M¶ciwojów.  Wirtualna rekonstrukcja – wizualizacja 3-D stanowi przy tym centralny instrument s³u¿±cy dwóm celom:

• po pierwsze wiernej rekonstrukcji tego kompleksowego, z³o¿onego obiektu,
• po drugie u³atwienie prowadzenia rozmów ze spo³eczno¶ci± lokaln± (akceptacja dla przeprowadzeni zmian) oraz potencjalnymi inwestorami (fizyczna rekonstrukcja).

Wizualizacja ta opiera siê o zaawansowanie technologicznie sprzêt i oprogramowanie, obejmuj±ce dwie profesjonalne stacje komputerowe i oprogramowanie specjalistyczne.

Aktualnie w ramach prac odby³y siê pierwsze konsultacje na miejscu. Zosta³y zebrane materia³y oraz realizowane s± obecnie prace geodezyjne i fotogrametryczne na potrzeby wizualizacji 3-D. Oprócz samego folwarku i przylegaj±cych ulic wsi wizualizacja obejmie równie¿ rekonstrukcjê przedwojennych winnic wraz z zabudowaniami gospodarczymi na stoku pomiêdzy folwarkiem a zalewem. Warto wspomnieæ, i¿ nieopodal M¶ciwojowa przeprowadzono ju¿ podobny kompleksowy zabieg rewitalizacyjny. Pozwala to mieæ nadziejê, ¿e urzeczywistnienie planów nast±pi równie¿ w M¶ciwojowie.   

W ramach projektu pilota¿owego organizowane s± w M¶ciwojowie warsztaty dla lokalnych dzia³aczy i mieszkañców. W dniu 04.03.2011 nast±pi³o pierwsze takie spotkanie, inicjuj±ce dzia³ania na tym terenie. Warsztaty odby³y siê przy udziale 10 naukowców Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko³³±taja reprezentuj±cych ró¿ne dziedziny nauki od spraw zwi±zanych z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezj±, po specjalistów od wizualizacji 3-D, fotogrametrii, melioracji czy meteorologii. Ze strony M¶ciwojowa obecni byli przedstawiciele w³adz gminnych i so³eckich, lokalnych w³adz ko¶cielnych i ko³a gospodyñ wiejskich. Warsztaty spotka³y siê równie¿ z ¿ywym zainteresowaniem ze strony mieszkañców.

W dniu 16.06.2011 w M¶ciwojowie odby³y siê warsztaty z udzia³em ekspertów niemieckich prezentuj±cych modelowe podej¶cia oddolne stosowane od lat z powodzeniem w Republice Federalnej Niemiec.

02.04.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg