Filmy

Nové zpùsoby tvoøení filmù pomocí mobilních telefonù a dostupná a výkonná elektronika usnadòují lidem, napø. dìtem a místním, zdokumentování jejich vlastního prostøedí. Schopnost tyto materiály následnì zveøejnit na široce dostupných internetových platformách usnadòuje úèast pro širší publikum.
Proto¾e rozvoj krajiny velkou mìrou závisí na komunikaèních procesech mezi politiky, plánovaèi a jinými vlivnými osobami, „pohyblivé obrázky“ mohou hrát dùle¾itou roli v rozhodovacím procesu. V tomto smyslu mohou tyto materiály posílit a podpoøit zapojení místních lidí.

Podívejte se na výstupy projektu VITAL LANDSCAPES:

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg