Interaktivní nástroje  • Katastr nemovitostí o vhodných kompenzaèních opatøeních na dolní Saale, Nìmecko

  • KLEKS online: Wiki o prvcích kulturní krajiny a jejich umístìní, zamìøeno na Nìmecko

  • E-Berek: website o krajinì v regionu Nagyberek, Maïarsko

  • Téka databáze: interaktivní mapa, zamìøeno na Maïarsko

  • Visit Barje: website o Ljubljansko Barje, Slovinsko

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg