Msciwojow (PL)

Pøedstavení regionu a aktivit

Pilotní projekt se týká virtuální rekonstrukce starého statku rodu Nosticù v obci M¶ciwojów i pøilehlých ploch a také prostor mezi dvorem statku a pøehradou. Objekt se nachází v Dolnoslezském vojvodství v Javorském okrese. Tyto oblasti byly v¾dy intenzivnì vyu¾ívány pro zemìdìlské úèely. Proto jsou dùle¾itou souèástí kulturních krajin.

Práce, které se uskuteènily v rámci projektu, se zakládají na rozsáhlé historické analýze, analýze souèasného vyu¾ití a budoucího potenciálu statku po pøípadné komplexní renovaci.

Na aktivitách pracuje více-oborový tým polských a zahranièních expertù, místní zainteresované subjekty a obèané obce M¶ciwojów. Virtuální rekonstrukce – 3D vizualizace je základním nástrojem øádné rekonstrukce tohoto komplexu, proto¾e pomáhá zahájit diskusi s místní komunitou (schválení realizace zmìn) a potenciálními investory (vlastní rekonstrukce).

3D vizualizace vyu¾ívá technicky vyspìlé vybavení, vèetnì dvou pracovních stanic a specializovaného softwaru.

Ve zkratce

Kontakt

Dr. Jacek Pijanowski

09.02.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg