Participace

Zamìøit se na místní lidi, obyvatele, vlastníky pozemkù, úøedníky a pracovníky, politiky, podnikatele a další zúèastnìné subjekty jako jsou zemìdìlci, øemeslníci, nevládní a neziskové organizace a další zainteresované strany pøi diskusích na téma udr¾itelného rozvoje krajiny se zdá být jediným správným øešením z mnoha hledisek. Pøi ka¾dém uva¾ování o rozvoji krajiny by mìlo být samozøejmostí mít na mysli konkrétní lidi a pøesnou strategii, jak je zaktivizovat v produktivním procesu participace.

Praxe jmenovitì ukazuje, ¾e ¾ádná strategie nebo program „top down“ (zamìøený shora dolù) nemù¾e být pøi praktické aplikaci efektivní bez motivovaného místního obyvatelstva. Znamená to, ¾e ani nejlepší program rozvoje, by» zalo¾ený na odborné argumentaci, nemù¾e fungovat, ani¾ by zahrnoval lidi, od kterých se de facto ¾ádá povinnost ¾ít a pracovat v souladu s vyhlídkami a pravidly v nìm obsa¾enými. Ty nejvíce ambiciózní potom pomýšlejí na partnerství, které mù¾e pøerùst raná stadia participaèního procesu.

Na základì spoleèné definice cílù, jich¾ je tøeba v kvalitì krajiny dosáhnout, a vyhodnocení souèasných postupù zapojování (LEADER, Místní Agenda 21 atd.) vypracují partneøi projektu novátorské postupy poèítající se zapojením dalších úèastníkù, aby mohly být prodiskutovány a schváleny scénáøe regionálního rozvoje, a to s pou¾itím moderních moderátorských technik a pøi zapojení rùzných zainteresovaných stran z dané oblasti. V tomto ohledu bude projekt vyu¾ívat mj. zkušeností z metod regionálního rozvoje v Rakousku (metoda dle Agendy 21) stejnì jako zdokonalených nástrojù vizualizace krajinných zmìn.

Výsledky

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg