Výmìna informací a vzdìlávání

V závìru budou výsledky a zjištìní poskytovány širší veøejnosti formou øady semináøù, konferencí a studijních cest. Aby bylo mo¾né vytvoøit základ pro budoucí rozvoj, zahrnuje VITAL LANDSCAPES také vzdìlávací èinnosti pro rùzné cílové skupiny a vypracování vzdìlávacích programù, které umo¾ní zpøístupnit úspìšné postupy všem partnerùm projektu i dalším.

Podívejte se na vybrané výstupy:

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg