Ljubljansko barje (SL)

Území Ljubljansko barje bylo zvoleno jako pøípadová studie z nìkolika dùvodù. Bylo rozhodnuto, ¾e jednoduchý plán ochrany pøírody není v tomto pøípadì vhodný, proto¾e se jedná o obydlenou oblast v blízkosti hlavního mìsta, a proto je potøeba vypracovat podrobný plán øízení. Vìtšina obyvatel není dobrovolnì naklonìna podpoøe myšlenky na pøírodní park, proto je potøeba zvolit další motivaci a podporu a získat spolupráci veøejnosti. Byl také objeven konkrétní potenciál místních znaèek, proto¾e oblast má bohaté pøírodní a historické dìdictví a centrální umístìní.

Více informací o regionu zde.

Projektové aktivity

Ljubljansko barje je výjimeèná krajina, chránìná pøírodní oblast s bohatým kulturním dìdictvím a zvláštními vodními ¾ivoèichy, ale nenacházejí se zde znaky typické pro oblasti s klasickým úspìšným rozvojem ekonomiky. Zvláštní charakter této oblasti však nabízí nìkteré mimoøádné kvality, které by bylo vhodné vyu¾ít pomocí inovativního a dobøe vyvá¾eného rozvoje. V celé oblasti Ljubljansko barje u¾ existuje nabídka mnohostranných slu¾eb a èinností. Jednotlivci se ji¾ sna¾í spojit síly a vytvoøit ekonomicky efektivní formální skupiny, které by podporovaly lokální identitu a výbìr místních výrobkù a umo¾nily jim spoleènì prorazit na trh.

Cílem projektu v oblasti Ljubljansko barje je zamìøit se na vyu¾ití mo¾ností trhu a ekonomického rozvoje oblasti v tìsné spolupráci s místními obyvateli a také potenciálními investory. Na zaèátku èervna budou slovinští partneøi projektu organizovat øadu semináøù, s cílem vyhledat to, co je typické pro místní identitu, a sladit a propojit stávající místní výrobky a slu¾by. Semináøù se zúèastní místní investoøi a také studenti z fakult, kteøí se o daný problém zajímají. Jedním z klíèových cílù projektu je mezi jiným najít spoleènou základnu pro rozvoj turistiky, rekreaèních, vzdìlávacích, kulturních a dalších pøíle¾itostí a také vybrat farmy a umìlecké, øemeslné a další výrobky, které oblast nabízí.

Nápady na návrh spoleèné obchodní znaèky budou získávány:

  • na semináøích místních obyvatel;
  • na semináøích se studenty krajináøství, grafického a prùmyslového designu, architektury, geografie a podobných pøedmìtù;
  • provìøením stávajícího marketingového pøístupu místních podnikù v oblasti;
  • srovnávací analýzou marketingových pøístupù v jiných prostorovì podobných slovinských regionech a jejich efektivnosti.

Více informací o aktivitách

Literatura a další publikace

Kontakt

Maja Simoneti

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg