Nagyberek (HU)

Pøedstavení kraje

Nagyberek le¾í na ji¾ních bøezích jezera Balaton. Tento kraj je typický svými ba¾inatými oblastmi, malými vinicemi a vesnicemi s ubývající populací. Navzdory témìø dvì stì let trvající transformaci krajiny hraje Nagyberek stále dùle¾itou roli v ekologickém systému jezera.

Zámìry a cíle

V rámci pilotního projektu zamýšlí univerzita Corvinus University øídit interaktivní a iterativní proces, zabývající se zalo¾ením a schválením pøírodního parku v oblasti Nagyberek, v jeho¾ rámci si mohou zainteresované subjekty (subjekty s pravomocí rozhodovat, obèané, vlastníci pùdy a farmáøi, krajinní architekti, turisté, úøady ochrany ¾ivotního prostøedí atd.) sdìlit a vymìnit názory, èím¾ mohou pøispìt k dosa¾ení svých cílù v regionu.

Projekt se zabývá následujícími tématy:

 • ochrana kulturního dìdictví: ochrana místní krajiny Nagybereku, posouzení, obnova a správa kulturních hodnot;
 • ochrana pøírody: ochrana biotopù, ¾ivoèišných druhù a vzhledu krajiny;
 • ochrana ¾ivotního prostøedí: minimalizace škodlivého dopadu (dálnice M7);
 • rozvoj venkova: podpora socio-ekonomického rozvoje, zapojení místních hnutí;
 • lesní správa, zemìdìlská a vodohospodáøská správa: podpora správy v zemìdìlsko-ekologických schématech, zavla¾ování, tradièní techniky správy šetrné k pøírodì, ekologická výroba;
 • umìlecká øemesla: zachování místních umìleckých øemesel, výšivkáøství;
 • rozvoj místního prùmyslu: uplatnìní technik šetrných k ¾ivotnímu prostøedí, rozvoj znalostních podnikatelských èinností;
 • šetrný cestovní ruch: podpora ekologické-turistiky, cestovního ruchu šetrného k ¾ivotnímu prostøedí, rekreaèní turistiky, rozvoj turistické infrastruktury;
 • rozvoj regionu: obnova vesnic jako místa pro ¾ivot;
 • vzdìlávání v oboru ¾ivotního prostøedí;
 • spolupráce: zapojení zainteresovaných subjektù, techniky zapojení veøejnosti, které podpoøí spolupráci ve prospìch Nagybereku.

Ve zkratce

Kontakt

Dr. Laszlo Kollanyi

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg