Malé Karpaty (SK)

Modelová oblast

Do pilotního projektu spadá region pod Malými Karpaty, tvoøený pásem obcí mezi Smolenicí a Bratislavou-Raèou. Katastrální území tìchto obcí pokrývá východní a jihovýchodní èásti Malých Karpat, vèetnì jejich pøedhùøí. Jihovýchodní èást regionu tvoøí Podunajská pahorkatina. Pokud jde o pøírodní podmínky, ekonomii, kulturu a historii, mù¾e se region pyšnit øadou zajímavostí souvisejících s vinaøstvím, kterému se vìnují ve vìtšinì obcí; je také ovlivòován blízkostí hlavního mìsta. Celková rozloha regionu je 488 km2. Poèet obyvatel ve 22 obcích a 2 mìstských èástech Bratislavy je zhruba 93 000.

Výsledky a výstupy

Geografický ústav pøi Slovenské akademii vìd ve spolupráci s externími spolupracovníky zajiš»oval implementaci projektu jako celku. Kromì toho se zamìøil na nìkolik specifických aktivit, které zahrnovaly:

  • specifikaci typù kulturní krajiny v rámci modelového území;
  • spolupráci na vytvoøení a doplnìní dokumentù rozvoje v modelovém území;
  • dotazy, prùzkum a rozhovory se zástupci rozhodovacích orgánù a investorù na území, jejich¾ názory silnì ovlivòují ostatní;
  • kompilaci alternativních scénáøù rozvoje regionu pod Malými Karpaty s dùrazem na zachování hodnot kulturní krajiny;
  • podíl na èinnostech: schùzky s pøíslušnými subjekty, medializace zkušeností na lokální, regionální a nadregionální úrovni;
  • èinnosti související s vizualizací a publicitou, tiskové konference, soutì¾ Mùj region dnes, porovnávání starých a nedávných fotografií atd.

Ve zkratce

Kontakt

Jan Hanusin

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg