Mühlviertler Kernland (AT)

Úvod do pilotního regionu

Zvlnìné pahorky, temné lesy, barevné louky, krásné domy a dobøe udr¾ovaná kulturní krajina – to je pro vìtšinu návštìvníkù první dojem z regionu Mühlviertler Kernland. Region severnì od Lince pøedstavuje bránu Horního Rakouska smìrem do Èeské republiky. Prùmìrná hustota obyvatel je 110 lidí na km2 (49 000 obyvatel, 593 km2), zatímco ve mìstech, jako jsou Freistadt, Wartberg, Pregarten, Hagenberg a Unterweitersdorf, je hustota obyvatel mnohem vyšší. Ve srovnání s jinými okresy Horního Rakouska je v Mühlviertler Kernlandu mnohem vyšší podíl lesù a zemìdìlské pùdy.

V roce 2007 po¾ádal Mühlviertler Kernland o to, aby byl jmenován VEDOUCÍM regionem. Byly stanoveny tyto priority: Koncepce energetiky do roku 2020; Nový ¾ivot ve starých domech/na starých námìstích; Turistika a volnoèasové aktivity; Hodnotná partnerství – spolupráce v zemìdìlství a s malými podniky

Regionální spolupráce (prùzkum èinností)

V rámci programu v pilotním regionu Mühlviertler Kernland byly vypracovány, respektive definovány scénáøe pro rozvoj krajiny a také cíle pro zachování kvality krajiny. V souvislosti s tím Institut pro územní plánování a zemìdìlský rozvoj podpoøil proces zalo¾ený na prùzkumu èinností. Do tohoto pøístupu vìdci aktivnì zapojili èleny jednotlivých zájmových skupin (v tomto pøípadì místních obyvatel a regionálních zájmových skupin). Spoleènì vypracované scénáøe rozvoje krajiny budou vìnovat pozornost nejen širší definici krajiny, ale budou se zabývat i tématy, jako je demografie, potenciál zdrojù a potenciál obnovitelné energie.

V regionu Mühlviertler Kernland lze shrnout znalosti z projektu na regionální rozvoj a energii a identifikovat pozitivní, jako¾ i negativní vlivy na rozvoj kulturní krajiny. Pokud jde o zmìny krajiny, mohou mít pozitivní i negativní vlivy na kvalitu ¾ivota. VITAL LANDSCAPES bude slou¾it jako rámec pro spoleènì vypracovávané scénáøe rozvoje krajiny, které budou pøinášet do regionu dobrou kvalitu ¾ivota i v budoucnosti.

Ve zkratce

Kontakt

Gernot Stöglehner

Webové stránky pilotního regionu

www.leader-kernland.at

Logo Leader-Region Mühlviertler Kernland

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg