Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Zemìdìlská univerzita v Krakovì bude vyu¾ívat vizualizaèní techniky k simulaci dopadù zásahù do krajiny a jejich dùsledkù. Tento pøístup je zacílen na investory stejnì jako na místní obyvatele, aby si uvìdomili hodnotu krajiny.

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydzia³ In¿ynierii ¦rodowiska i Geodezji
Dr. Jacek Pijanowksi
ul. Balicka 253a
PL-30-149 Kraków

vital.landscape@ur.krakow.pl
www.ur.krakow.pl

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg