Budapesti Corvinus Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Korvínova univerzita bude pomocí vizualizaèních technik simulovat dopad zásahù do krajiny a jejich dùsledky. Tento pøístup je zacílen na investory stejnì jako na místní obyvatele, aby si uvìdomili hodnotu krajiny.

Kontakt:

Budapesti Corvinus Egyetem
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
Dr. Laszlo Kollanyi
Fõvám tér 8
H-1093 Budapest

Laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu
www.uni-corvinus.hu

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg