Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta

Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích se zamìøí pøedevším na strategii komunikace a na platformu pro vzájemnou výmìnu informací mezi spoleènostmi ochráncù pøírody a místními obyvateli Národního parku Šumava.

Kontakt:

Jihoèeská univerzita
Zemìdìlská fakulta
Dr. Jan Tesitel
Studentská 13
CZ-37005 Èeské Budìjovice

jtesitel@zf.jcu.cz
www.zf.jcu.cz

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg