Slovenská Akadémia Vied, Geografický ústav

Geografický ústav Slovenské akademie vìd má v úmyslu zvýšit povìdomí místních obyvatel, pøedevším mladých lidí, o krajinì, která je obklopuje, a o hodnotì kulturní krajiny, tím, ¾e je bude motivovat k vyhledávání historických fotografií a poøizování vlastních fotografií stejných motivù. Výsledky budou prezentovány na výstavì a publikovány v bro¾uøe.

Kontakt:

Slovenská Akadémia Vied
Geografický ústav
Dr. Jan Hanusin
Stefanikova 49
SK-81473 Bratislava

jan.hanusin@savba.sk
www.savba.sk

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg