Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung

Univerzita pøírodních zdrojù a vìdy o ¾ivotì ve Vídni pøispívá svými zkušenostmi a kvalifikací týkající se vývoje spoleèného vytváøení krajiny podle modelu Agendy-21. V souvislosti s tím bude „Boku“ uplatòovat nové výzkumné pøístupy jak obyvatel, tak aktivních podnikatelù v jejich roli „lokálních expertù“.

Kontakt:

Universität für Bodenkultur Wien
Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung
Dr. Gernot Stöglehner
Gregor Mendel Straße 33
A-1180 Wien

gernot.stoeglehner@boku.ac.at
www.boku.ac.at

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg