Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Kromì toho, ¾e je odpovìdná za øízení celého projektu, pøispívá spoleènost Landgesellschaft Sachsen-Anhalt také do projektu VITAL LANDSCAPES. Pilotní projekt se zamìøuje na identifikaci vhodných oblastí pro kompenzaèní opatøení v Národním parku Údolí Dolní Sály. Zámìrem je koordinovat kompenzaèní opatøení pro investory v rozmìrech a oblastech odpovídajících ochranì pøírody. Kliknìte sem a získáte další informace.

Jako nezisková spoleènost pro rozvoj zemìdìlských oblastí v Sasku-Anhaltsku se tato organizace zamìøuje na ochranu a posílení tìchto regionù jako rezidenèního i pracovního prostøedí. V souèasné dobì zhruba 100 pracovníkù pøipravuje a implementuje celou škálu rùzných projektù a vyu¾ívá slu¾eb specialistù na plánování, technické návrhy a architektonické slu¾by.

Kontakt:

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH
Jörn Freyer
Große Diesdorfer Str. 56/57
D-39110 Magdeburg

+49 391 73 61 730
freyer.j@lgsa.de
www.lgsa.de

29.01.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg