Naturpark Unteres Saaletal (DE)

Úvod do pilotního projektu

Pøírodní park v údolí na dolním toku øeky Sály má délku zhruba 50 kilometrù a táhne se podél øeky Sály mezi mìsty Halle na jihu a Nienburgem na severu. Oblast je pøímo vzorovým pøíkladem konfliktù, se kterými se potýká kulturní krajina. Na jedné stranì je zde velký poèet pøírodních i kulturních krás a na druhé stranì vidíte krajinu, která se ka¾dým dnem mìní. Jde o to, ¾e se zemìdìlská pùda vyu¾ívá stále intenzivnìji, nebo naopak je zcela zanedbaná. Kromì toho mìsta jako Halle nebo Bernburg stále mírnì rostou, pokud se týká plochy osídlení, a to navzdory demografickému vývoji.

Spolu s regionálními experty se spoleènost Landgesellschaft Sachsen-Anhalt zamìøila na identifikaci a rozvoj oblastí vhodných pro kompenzaci opatøení. Tím se podaøí dosáhnout toho, aby bylo mo¾né vytvoøit kompenzaèní výmìry a koordinovat je v oblastech a rozmìrech, které vyhovují z hlediska ochrany pøírody. Landesheimatbund Sachsen-Anhalt se zamìøí na posílení zapojování obyvatelstva. Ji¾ dlouho pøed zahájením projektu bylo mo¾né pøesvìdèit správu Pøírodního parku v údolí na dolním toku øeky Sály, aby na projektu spolupracovala.

Výstupy

Co bylo dosud uskuteènìno

V Bernburgu dne 15. 6. 2010 prezentovali partneøi projektu VITAL LANDSCAPES z Landgesellschaft Sachsen-Anhalt a z Landesheimatbund Sachsen-Anhalt své èinnosti v rámci pilotního projektu investorùm z oblasti ekonomie, zemìdìlství, ochrany pøírody, politiky a administrativní správy. Zde jsou uvedeny jak úvodní poznámky, tak pøehledné výkazové tabulky projektu (v nìmèinì):

Dne 7. 9. 2010 se konala první schùzka øídicí skupiny kompenzaèních oblastí v sídle správy Národního parku v Rothenburgu. Øídicí skupina pøedstavuje neformální panel regionálních podnikatelù z oblasti zemìdìlství, ochrany pøírody, regionálního rozvoje a vìdy. Jejím cílem je øídit kompenzaèní a náhradní opatøení po uzavøení oblastí a v souvislosti s projekty, které v sobì spojují øadu rozdílných zájmù týkajících se vyu¾ití krajiny. Proces má na starosti Landgesellschaft Sachsen-Anhalt.

Dne 17. 9. 2010 zorganizovala Landesheimatbund Sachsen-Anhalt první semináø na podporu zapojení obyvatel v údolí Dolní Sály. Úèastníci, vìtšinou obyvatelé Nienburgu a okolí, se zajímali pøedevším o zápis prvkù kulturní krajiny a o pøípravu výroèí mìsta v následujícím roce.

Dne 7. 12. 2010 øídicí skupina kompenzaèních oblastí projednávala první pøístupy k øešení potenciálních oblastí a opatøení.

Ve dnech 28. 1. a 18. 2. 2011 Landesheimatbund Sachsen-Anhalt spoleènì s místními experty uspoøádala dva další semináøe v Gerbstedtu a Wettinu, zamìøené na zapojení obyvatel. Mezi jiným se úèastníci dovìdìli, kde najít pøíle¾itosti k dalšímu vzdìlávání v oblasti øešení kulturní krajiny.

Dne 4. 4. 2011 byl zahájen první vzdìlávací kurz na téma zásady kulturních krajin. A¾ do léta se bude konat ka¾dé pondìlí v blízkém mìstì Halle. Druhý bìh kurzu je naplánován na zimu 2011/2012.

Dne 31. 5. 2011 se øídicí skupina kompenzaèních oblastí dohodla, ¾e urèitá území Dolního údolí Sály budou podrobnì analyzována.

Dne 30. 8. 2011 se vydaly Zemská spoleènost a Asociace pro kulturní dìdictví spolu se zainteresovanými èiniteli a obèany Dolního údolí Sály na ètyødenní studijní cestu do rakouského Mühlviertelu a na èeskou Šumavu. Cílem cesty bylo seznámit se s dobrými praktickými pøíklady ochrany pøírody, u¾ívání a marketingového vyu¾ití kulturních krajin. Skupina ze Saska-Anhaltska navštívila spolu se zahranièními partnery VITAL LANDSCAPES mimo jiné místní bylinkáøské dru¾stvo v Hirschbachu, moštárnu Pakrazhofer v Tragweinu, jako¾ i centrum Národního parku Šumava ve Sto¾ci. Více informací najdete v prùvodci a tiskovém èlánku (nìmecky).

Dne 7. 1. 2012 Asociace pro kulturní dìdictví zahájila druhý bìh vzdìlávacího kurzu pro prùvodce kulturní krajinou. Bude probíhat v Magdeburku ka¾dou sobotu a¾ do konce bøezna.

V únoru a v bøeznu 2012 se budou konat dva další semináøe poøádané Zemskou spoleèností a Spoleèností pro kulturní dìdictví, která se zabývá mo¾nostmi kompenzace respektive spoluprací místních obyvatel. Máte-li zájem o bli¾ší informace, prosím kontaktujte nás.

V období od jara do podzimu 2012 organizuje Spoleènost pro kulturní dìdictví nìkolik exkurzí na nìkolika místech, které jsou souèástí kulturního dìdictví v regionu. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

28.09.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg