Vizualizace

Moderní nástroje vizualizace mohou podpoøit a usnadnit veøejnou participaci v krajinném plánování. Na trhu je mnoho rùzných øešení poèínaje 2D a 3D vizualizacemi, statickými nebo dynamickými, s mo¾ností interaktivity nebo bez ní, atd. Dále, technické po¾adavky a nároky na pøípravu (napø. na shromá¾dìní dat) jsou také velmi rùzné. Na tomto pozadí provìøila v rámci projektu spoleèná skupina ji¾ existující øešení za úèelem identifikace nejlepšího softwaru pro cíle projektu VITAL LANDSCAPES. Na základì porovnání rùzných softwarových øešení byl pro úèely VITAL LANDSCAPES urèen jako nejvhodnìjší nástroj Google Earth. V rámci projektu byly také vyvinuty / vyu¾ity / rozšíøeny další pøístupy ke krajinné vizualizaci (viz body v podskupinách).

30.05.2023
© Vital Landscapes, Große Diesdorfer Str. 56/57, D-39110 Magdeburg